Projektový formulár

uveďte názov organizácie, právnu formu – typ organizácie, sídlo a kontakt na organizáciu a štatutárneho zástupcu
určite región/obec, v ktorom sa bude projekt realizovať
organizační, mediálni, sponzori
popíšte v rozsahu cca 150 slov aký máte vytýčený cieľ, ktorý chcete dosiahnuť zrealizovaním projektu, uveďte konkrétny druh sociálnej služby
vysvetlite súčasnú situáciu - analýza existujúcich regionálnych potrieb, analýza existujúcich regionálnych služieb a popíšte nedostatky v oblasti, ktorej sa má venovať projekt a načrtnite, ako by zrealizovanie projektu prispelo k zlepšeniu Vami popísanej situácie – rozsah A4
uveďte všetky projekty, ktoré ste realizovali, alebo realizujete, špecificky tie, ktoré súvisia s Vami predloženým projektom – uveďte názov a stručný popis, prípade organizáciu, ktorá poskytla finančné prostriedky
definujte a podrobne popíšte všetky aktivity/odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sa vykonajú v rámci projektu a tiež cieľové skupiny, na ktoré sa budete špecializovať. V prípade poskytovania iných činností podľa § 15 ods. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z. uveďte konkrétne činnosti, ktoré zvýšia kvalitu sociálnej služby
popíšte výsledky, ktoré reálne dosiahnete realizáciou jednotlivých aktivít
stanovte merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa môžu kvantifikovať dosiahnuté výsledky
uveďte meno, titul, dosiahnuté vzdelanie, pracovisko (názov a adresu), telefónne číslo, e-mail a stručné referencie a skúsenosti osoby, ktorá bude odborným garantom projektu)
uveďte organizačnú štruktúru, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 Zákona č. 448/2008 Z.z. , ich počet osobitne na každý druh sociálnej služby
uveďte zoznam materiálneho vybavenia -zoznam hnuteľného majetku a pomôcok zodpovedajúci druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby
uveďte kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby). Uveďte či realizácia projektu bude generovať zisk alebo príjem a ako sa s ním naloží !
uveďte výšku platby klienta za poskytnutú sociálnu službu, spôsob platenia úhrady a podmienky platenia za sociálnu službu
uveďte očakávaný dátum – v mesiacoch, začatia a ukončenia realizácie projektu
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove