Marec - mesiac knihy v Šarišskej galérii v Prešove

Publikované: 
03/03/2021
Kategórie: 
Marec - mesiac knihy v Šarišskej galérii v Prešove

Každoročne si od roku 1955 mesiac marec spájame s mesiacom knihy. Toto slovné spojenie sa stalo synonymom podujatí zameraných na podporu kultúry a vzdelanosti prostredníctvom knižnej tvorby a knižníc, ako hlavných centier poskytovania knižničných služieb verejnosti. Prezentácia a sprístupnenie knižnej tvorby sú zároveň spomienkou na život a dielo Mateja Hrebendu, legendárneho šíriteľa kníh a knižnej kultúry na Slovensku.

Na túto tradíciu nadviazala aj Šarišská galéria v Prešove, ktorá od svojho vzniku, v roku 1956, budovala, ako svoju integrálnu súčasť, odbornú internú knižnicu pre zamestnancov galérie aj širšiu odbornú verejnosť. Knižnica sa v súčasnosti nachádza v historických priestoroch budovy na Hlavnej ulici č. 53. Svoj knižný fond začala budovať prostredníctvom nákupov odbornej umenovednej literatúry. Prvý nákup sa uskutočnil 30.7.1956. Časť knižného fondu získala knižnica od darcov, ktorými boli súkromné osoby alebo z pozostalostí zosnulých umelcov a priaznivcov výtvarného umenia. Pri jej budovaní boli veľmi dôležitými recipročné výmeny odbornej literatúry a katalógov zo slovenských a českých galérií. Spolupráca galérie so zahraničnými pracoviskami obohatila knižničný fond o zahraničné publikácie a rozšírila možnosti vzdelávania odborných zamestnancov galérie.

Knižničný fond tvoria knižné zbierky, fond katalógov, fond odborných časopisov, fond multimédií, fond virtuálnych prehliadok, fond fotografií a fond negatívov.

Knižné zbierky tvorí prevažne odborná umenovedná literatúra, ktorá podľa svojej špecializácie spracováva problematiku dejín umenia, maliarstva, sochárstva, umeleckej fotografie, umeleckého sklárstva, architektúry, dejín literatúry, divadelného umenia, filmového umenia, hudobného umenia, estetiky a etnografie. V rámci odbornej literatúry nájdeme aj publikácie, ktoré sa venujú múzejníctvu, všeobecným dejinám, dejinám vedy a techniky, psychológii, právu a lingvistike. Knihy sú členené podľa veľkosti formátu do troch skupín a označené písmenami A, B, C a príslušným evidenčným číslom. Aktuálne je v knižnici evidovaných 2729 zväzkov odbornej literatúry.

Fond katalógov obsahuje katalógy z výstav Šarišskej galérie v Prešove a ďalších, prevažne slovenských a českých galérií a múzeí, ako aj z výstav partnerských zahraničných umenovedných inštitúcií. V súčasnosti ho tvorí 6958 katalógov.

Fond odborných časopisov tvoria umenovedné periodiká domácej i zahraničnej proveniencie. Aktuálne odoberá Šarišská galéria v Prešove časopisy: Pamiatky a múzeá, Múzeum, Profil, ARS, Museum Aktuel a Fotonoviny.

Fond multimédií je tvorený elektronickými nosičmi CD a DVD, ktoré obsahujú digitálne fotografie a videá z podujatí Šarišskej galérie v Prešove ako sú vernisáže a sprístupnenia výstav, inštalácie výstav,  akcie Klubu priateľov Šarišskej galérie, reprodukcie umeleckých diel, reštaurátorské postupy, fotografie exteriérov, v ktorých sú umiestnené umelecké diela, pomníky, náhrobné kamene významných umelcov, umelecké ateliéry a plenéry. Súčasťou elektronickej fotodokumentácie sú fotografie stavebných a rekonštrukčných prác v Šarišskej galérii v Prešove, technických havárií a montáží nových zariadení. V súčasnosti obsahuje fond multimédií 430 kusov CD a DVD nosičov.

V roku 2019 sa, vďaka iniciatíve riaditeľa PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD., MBA, vytvoril osobitný fond multimédií virtuálnych prehliadok výstav Šarišskej galérie v Prešove. Tento fond obsahuje v súčasnosti 22 DVD nosičov. Verejnosť si môže pozrieť virtuálne prehliadky na webovej stránke galérie.

Fondy fotografií a negatívov vizuálne mapujú činnosť galérie od jej založenia až do roku 2006, kedy sa na dokumentáciu začal využívať digitálny fotoaparát. Tieto fondy obsahujú čiernobiele a farebné fotografie a ich negatívy. Z dokumentačného hľadiska predstavujú tieto fondy veľmi cenný archívny materiál.

Osobitnú zložku knižnice tvoria pozostalosti po výtvarných umelcoch regiónu Šariša, ktoré galérii venovali ich príbuzní. Obsahovo sú pomerne pestré. Obsahujú grafický materiál, osobné dokumenty a korešpondenciu, súkromné fotografie, odborné publikácie, časopisy a osobné predmety. V súčasnosti sa pripravuje ich odborné kunsthistorické spracovanie.

Vo februári 2020 sa začalo elektronické spracovanie knižničného fondu galérie, ktoré umožní jeho efektívnejšie využívanie prostredníctvom výpočtovej techniky. Využívanie digitálnych technológií umožní skvalitniť knižničné služby pre zamestnancov Šarišskej galérie v Prešove i širšiu odbornú verejnosť.

Mgr. Jozef Németh
Správca knižnice

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice

Ponuka propagácie pre firmy

Môžete sa stať gestorom výstavy alebo podujatia, ktoré rezonuje s Vami alebo so zameraním Vašej spoločnosti.
Viac informácií
Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove