Tak bežal čas - Umenie 19. storočia zo zbierok ŠG / Od klasicizmu po brány moderny

Publikované: 
05/11/2012
Kategórie: 
Tak bežal čas - Umenie 19. storočia zo zbierok ŠG / Od klasicizmu po brány moderny

Termín: 8.11.2012 - 13.01.2013
Vernisáž: 8.11.2012 o 16.00 hod.
Výstavný priestor: Všetky výstavné siene ŠG
„Dlhé“ 19. storočie
Výstava Umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie s podtitulom Od klasicizmu po brány moderny, ktorú prešovská galéria sprístupní vernisážou vo štvrtok 8. novembra o 16. hodine sa viaže na vydanie rovnomennej publikácie podporenej grantom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Publikácia nadväzuje na sériu brožúr, prostredníctvom ktorých galéria postupne prezentuje verejnosti svoje fondy (napr. drevená plastika, ikonopisná maľba či umenie 20. storočia). Oproti predchádzajúcim sa táto líši omnoho vyšším podielom textovej zložky - cieľom bolo priblížiť záujemcovi zdanlivo ľahko pochopiteľné umenie 19. storočia a lepšie sa orientovať v jeho štýlových podobách prostredníctvom detailnejšieho rozboru viacerých diel, ktoré na prvý pohľad zložito nevyzerajú.
Vzhľadom k tomu, že zásady a idey klasicizmu 18. storočia vyznievali hlboko do storočia nasledujúceho a že princípy ranej moderny na našom území prežívali ešte do medzivojnového obdobia, výstava nazerá na sledované obdobie ako na „dlhé“ storočie, vymedzujúc jeho „umelecké“ trvanie približne rokmi 1780-1920. V priebehu 19. storočia sa v strednej Európe vystriedalo viacero zdanlivo protirečivých či dokonca protikladných prúdov – empír, biedermeier, romantizmus, realizmus (v užšom zmysle slova), akademizmus, naturalizmus, symbolizmus, moderný realizmus. I keď má každý z nich svoju vlastnú definíciu, je ťažké stotožniť sa s predstavou 19. storočia ako umelecky roztriešteného obdobia plného antagonizmov. Výstava sa snaží prezentovať ho ako epochu dožívania staromajstrovského tvorivého myslenia v pluralite názorov. Zatiaľ čo vystavené diela z obdobia pred rokom 1900 ilustrujú plnú šírku umeleckých názorov vrátane najprogresívnejších štylistických východísk, kľúčom k výberu diel vzniknutých začiatkom 20. storočia bol ich tradicionálny aspekt nepoznačený ešte avantgardou.
V rozpore s chronologickým systémom zaužívaným pre galerijnú inštaláciu tohto typu výstavy bola volená menej konvenčná forma prezentácie, združujúca diela do niekoľkých okruhov podľa žánru (portrét, krajina, krojopisný žáner, alegorické a mytologické výjavy, sakrálna tvorba i vlastný, sociálny žáner). Inštalácia založená na princípe konfrontácie a kontrastu umožní divákovi v rámci jedinej kolekcie bezprostredne porovnať štýlové posuny v umení sledovaného obdobia i uvedomiť si žánrové nuansy (v prípade krajinomaľby sú zastúpené záhradné a lesné interiéry, veduta či mestská krajina, v prípade portrétov manželské pendanty, žánrový portrét alebo idealizovaná podobizeň).
V autorskom zastúpení figurujú Donát, Tibelly, Miklošík, Klimkovič, Bencúr, Ballo, Zemplényi, Medňanský, Szepesi-Kuszka a mnohí ďalší. Väčšie kolekcie sú venované ťažiskovým osobnostiam výtvarnej kultúry Prešova a Šariša – Jánovi Rombauerovi a Maxovi Kurthovi. Ich dielo má už tradičný punc „rodinného striebra“, ktoré sa s hrdosťou predkladá hosťovi pri slávnostných príležitostiach. Vďaka expozícii rozčlenenej inštalačne na žánre si možno nejeden divák uvedomí, aká univerzálna bola umelecká osobnosť Maxa Kurtha.
Okrem notoricky známych diel a „erbových“ diel inštitúcie galéria predstaví i maľby, ktoré z rôznych dôvodov čakali na svoju výstavnú premiéru. O prekvapenie sa postará napr. veľká mytologická kompozícia na tému Achilla a Odyssea v akademickom štýle alebo dve novozreštaurované klasicistické krajinomaľby.
Malá výstavná sieň bola vyhradená na prezentáciu raného moderného maliarstva 1. tretiny 20. storočia, v ktorom sa ešte neprejavili avantgardné výboje. Obľubu krajinárskeho žánru v modernizme dokladajú špičkové diela Konštantína Köváriho, Ľudovíta Csordáka, Elemíra Halásza-Hradila či Ernesta Rákošiho, figurálny žáner je zastúpený prácami Teodora Moussona, Maxa Kurtha a Mikuláša Jordána.
Väčšie výstavné projekty z vlastných zbierok galérií poskytujú možnosť nanovo zhodnotiť príslušný zbierkový materiál, priniesť nové poznatky a korigovať staršie. I aktuálny projekt Šarišskej galérie priniesol niektoré zmeny v datovaní i atribúcii ako aj upresnenia ikonografického charakteru.
Aktuálny hold umeniu 19. storočia v Šarišskej galérii predstaví návštevníkovi okolo 140 maliarskych diel doplnených o ukážky dobovej kresby a potrvá do polovice januára 2013.
Mgr. Jozef Ridilla
kurátor výstavy

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove