Dušan Pončák - Ecce homo

Publikované: 
07/12/2011
Kategórie: 
Dušan Pončák - Ecce homo

Výstava : Dušan Pončák – Ecce homo ( sochy, reliéfy, kresby, maľby)
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
termín:  15.12.2011 – 26.2-2012
Kurátorka výstavy: PhDr. Klára Kubíková (Bratislava)
Dušan Pončák  patrí k významným predstaviteľom súčasného sochárstva na Slovensku a na jeho profilácii sa podieľa osobitým spôsobom. Už pri vstupe do slovenského výtvarného diania, na prelome 60-tych a 70-tych rokov, sa vyznačoval bravúrnou modeláciou, dramatičnosťou a vypätosťou sochárskej formy, literárnymi filiáciami a dôrazným obsahovo vyhraneným akcentom na komplikovaný a  mnohoznačný vnútorný svet ľudskej individuality. Súvisí to na jednej strane s orientáciou slovenského umenia  v 60. a 70. rokoch poznamenanou návratom k figurácii a na strane druhej s autorovým vnútorným založením – svet človeka je preňho základným umeleckým záujmom a predmetom  stvárnenia. Jednoznačnosť obsahovej i formálnej koncepcie jeho  výtvarného programu   bola aj v kontexte jeho generácie ( Štefan Prokop, M.Palko ...) pomerne neobvyklá svojou „jednostrannosťou“
Vášnivým zaujatím človekom, vnútorným protirečivým svetom jedinca a emotívnou silou a sugesciou jeho vyjadrenia v sochárskych formách, v kresbe a maľbe Dušan Pončák potvrdzuje, že jeho hlboko ľudská a expresívna dramatická tvorba je aj na pozadí vždy nových a nových vývojových trendov a prúdov súčasného umenia stále aktuálna a má svoje miesto nielen v slovenskom výtvarnom umení.

Aj v čase zrelosti si uchováva  jeho tvorba svoje charakteristické vlastnosti: stále „chutí“  trpkosťou poznávania a zjavovania ľudského údelu, úpornosťou hľadania odpovedí na neodbytné otázky o zmysle života a tvorby, či vypätosťou túžby po pravde a kráse v rozpornom, dramatickom, smutno-smiešnom, sarkastickom i tragickom...
Tvorí vzácne homogénne dielo so zdanlivo bezvývinovým kontextom formálnym, výrazovým, významovým i obsahový. Možno preto, že od počiatku svojimi dielami Pončák vymedzuje svet svojho videnia, v ktorom akoby túžil dopátrať sa svojej človečej podstaty ( či už meditatívnym stíšením alebo výkrikom vášne) prostredníctvom iba niekoľkých základných tém, nositeľom ktorých je expresívny figurálny tvar. Na začiatku tvorby to bol Človek (Muž) a Zviera, osamelý Klaun, Pierot, Šašo ( často s guľôčkou ako symbolom dokonalosti), v 80-tych rokoch Muž a Žena, Žena a zviera, Žena a smrť. Cez ne projektuje boj polarít: dobra a zla, lásky a nenávisti, krásy a škaredosti, harmónie a nepokoja, hmoty a ducha, pokory a vzbury... Je jedno, či inšpirácie tkvie v rovine filozofickej, religióznej či erotickej, literárnej či číro subjektívnej – zjednocuje ich úsilie o svojbytnú a autonómnu výtvarnú reč.
Od vstupu na výtvarnú scénu sa Pončák  venuje, a tak sa i prezentuje na samostatných i kolektívnych výstavách, soche, reliéfu, kresbe, maľbe. Toto rozpätie diela zachytáva  aj prierezová  retrospektívna výstava ..   ŠG v Prešove ju pripravila v roku okrúhleho životného jubilea  umelca ( 70 ) a má ambíciu  zmapovať, zhromaždiť, odborne spracovať v širších slovenských kontextoch a predstaviť verejnosti prierez celoživotným dielom zo zbierok verejných zbierkotvorných inštitúcií, súkromných majetkov a z ateliéru umelca. Po značnom  časovom odstupe ( cca 15 rokov) bude zhromaždené a prezentované jeho dielo vo väčšom  rozsahu a s obsiahlym katalógom  hodnotiacim  dielo autora – s odborným textom , biografickými údajmi, bibliografiou  a obrazovou prílohou. Realizácia výstavy s katalógom predstaví širokej odbornej a laickej verejnosti významného autora a jeho  neprehliadnuteľné dielo.
Narodil sa 19.januára 1941 v Považskej Bystrici. V rokoch 1961-67 študoval na VŠVU v Bratislave u prof.  F. Štefunka a prof. R.Pribiša. Venuje sa najmä komornému sochárstvu, kresbe, maľbe. Realizoval tiež viacero diel monumentálneho charakteru – pamätníky,  parkové plastiky, pamätné dosky. V DJZ v Prešove realizoval monumentálny reliéf s divadelnou tematikou v mramore.
Samostatne vystavoval vo viacerých mestách na Slovensku, , v Prahe, Antverpách v Belgicku, v La Courneuve vo Francúzsku a na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Zúčastnil sa na viacerých  medzinárodných sochárskych sympóziách : Vyšné Ružbachy (1975), Oronsko v Poľsku (1977), Moravany nad Váhom (1978), Medzinárodnom sochárskom sympóziu pre Záhradu umenia v Prešove (1992), v niekoľkokrát v Chorvátsku.
Zastúpený je vo verejných zbierkach galérií a múzeí na Slovensku ( SNG, VSG Košice, PG Žilina,  ŠG v Prešove, GMAB v Trenčíne, GMB v Bratislave SM v  Levoči, MUK vo Svidníku...) a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Českej republike, Belgicku, Francúzsku, USA, v Nemecku...
Mgr. Marta Hrebíčková

Návštevnosť:  
© 1956 - 2021 Všetky práva vyhradené pre Šarišská galéria v Prešove